เมนูหลัก

SR.202HUMAN RESOURCE PRINCIPLE IN SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
กท.202หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน ความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทนหลักการจัดการความปลอดภัย
การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
History, theory and principles in human resource management, responsibilities and procedures in human resource management, job analysis, knowledge about compensation,
principles of security management, safety promotion at work strengthening physical and mental health.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต