เมนูหลัก

SR.203COMPUTER PROGRAM APPLICATION FOR SPORTS AND RECREATION MANAGEMENT
กท.203การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้และความเข้าใจในการทำงานของคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัว ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการศึกษา การสืบค้นเรียกคืนข้อมูลการประมวลวิเคราะห์ผล การทำรายงาน
การนำเสนอสื่อผสม การสื่อสารในสังคมออนไลน์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการจัดการกีฬาและนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Knowledge and understanding of functioning of office computers, personal communication devices, application software and necessary information system for education, information search and retrieval,
processing and analysis, reporting, multimedia presentation, online social communication and effective application of sports and recreation management software package program.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต