เมนูหลัก

SR.302LAW ASPECTS OF SPORT AND RECREATION
กท.302กฎหมายเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กฎหมายการกีฬาและนันทนาการ โดยเฉพาะกีฬาอาชีพในประเทศไทยพระราชบัญญัติการกีฬาและนันทนาการ กฎกระทรวงระเบียบประกาศคำสั่งข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและ
นันทนาการทั้งในและต่างประเทศ กีฬาอาชีพในประเทศไทย องค์กรกีฬาระหว่างประเทศ วิธีปฏิบัติต่างๆที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาและนันทนาการ
Law aspect of sports and recreation, especially in professional sport, acts of sport and recreation and other laws related to sports and recreation, both at domestically and
internationally; professional sports in Thailand, international sports organizations; best practices used is the norm for actions related to the management of sport and recreation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต