เมนูหลัก

SR.211SPORTS TECHNOLOGY FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
กท.211เทคโนโลยีการกีฬาสำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ความสำคัญ วิวัฒนาการนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีการกีฬา สำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพการติดตามสมรรถนะ
และการทดสอบสมรรถนะทางกายของนักกีฬา การวิเคราะห์เกม แปลผล และการป้อนกลับผลการฝึกซ้อมและแข่งขันให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้บริหาร
Knowledge and understanding of concepts, importance, evolution of innovations and applications in sports technology; applying sports technology for the benefit of sports and recreation management; Health Promotion;
Performance Tracking; testing the physical performance of athletes; game analysis: interpretation, and feedback on training and competition results for athletes, coaches, and administrators.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต