เมนูหลัก

SR.315LEADING AND CAMPING MANAGEMENT
กท.315การนำและการจัดการค่ายพักแรม
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติ วิวัฒนาการของค่ายพักแรมในยุคต่างๆ ความมุ่งหมายและลักษณะของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม องค์การที่จัดค่ายพักแรม การจัดการดำเนินการค่ายพักแรม
ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ การจัดและการดำเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์การจัดโปรแกรม คุณค่าของค่ายพักแรมในด้านพัฒนาบุคคลด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม
Studying in the history, evolutionary of camps in various eras; the purpose and characteristics of camping type of camping management organization, camping operation; the relationship of camping and outdoor activities;
Organizing and conducting camp activities; programming device, the value of camping in the development of recreational individuals, measurement and evaluation in camp.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต