เมนูหลัก

SR.316RECREATION FOR THE ELDERLY PEOPLE
กท.316นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาทของเวลาว่างในผู้ใหญ่ เน้นที่กระบวนการการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ความต้องการใช้เวลาว่าง การบริหารเวลาในผู้สูงอายุ เป้าหมายบริการนันทนาการ การวิจัยและนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้ในปัจจุบันเพื่อความต้องการทางนันทนาการของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

Role of leisure time in adults focused on the process of spending leisure time of the aged; time management in the aged, the recreation service goals, research and current state policies for the recreation needs of the 21st century

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต