เมนูหลัก

SR.221SWIMMING MANAGEMENT
กท.221การจัดการว่ายน้ำ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ หลักและทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน กฎกติกา การฝึกการช่วยคน ตกน้ำ การรู้จักลักษณะ ประเภท และขนาดของสระน้ำ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
การเสริมสร้างสมรรถภาพในการว่ายน้ำ หลักเกณฑ์และกลยุทธ์ในการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการการดำเนินงาน การดูแลสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับการจัดการแข่งขัน และ กีฬาทางน้ำ
Learning on history, evolution and basic swimming skills, rules, training to be helper when someone is drowned, and water sports, knowledge on the type and the size of the pool, maintenance of equipment;
strengthening of healthy swimming competencies, rules, principles and strategies for organizing competitions, board of directors in organizing the field equipment, facility management and water sports.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต