เมนูหลัก

SR.231THAI FOLK PLAY
กท.231การเล่นพื้นบ้านไทย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความเป็นมา ความสำคัญของการเล่นพื้นบ้านไทย สำรวจค้นคว้ารวบรวมและฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นพื้นบ้าน วิเคราะห์ถึงความสำคัญประโยชน์ การอนุรักษ์และการส่งเสริม ตลอดจนการเป็นผู้นำกิจกรรมพื้นบ้านไทยได้

Learning on history, importance of Thai folk play, explore, research, collect and practice folk-playing skills. Analyze the importance of the benefits. Conservation and promotion as well as being a leader of Thai folk activities.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต