เมนูหลัก

SR.322VOLLEYBALL MANAGEMENT
กท.322การจัดการวอลเลย์บอล
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ของกีฬาวอลเลย์บอล เรียนรู้ทักษะการเล่น วิธีการเล่นการจัดการแข่งขันกติกามารยาทการเป็นเจ้าหน้าที่สนาม สัญญาณมือผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม
และสิ่งอำนวยความสะดวกหลักการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับวอลเลย์บอลสมัครเล่นและอาชีพ
Learning on history, evolution of Volleyball, playing Skills, tournament management; how to play, competition, rules, etiquette on playing and competition, field officer,
hand signals for referee, assistant referee, knowledge of playground equipment and facilities, the volleyball management principle, duty of organizing committee; including knowledge about amateur and professional volleyball
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต