เมนูหลัก

SR.332RECREATION FOR SPORT AND COMMERCIAL TOURISM
กท.332นันทนาการเพื่อการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิเคราะห์ ขอบข่ายของนันทนาการ ของบุคคล การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม โดยเน้นผลกระทบทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การตลาด ผู้บริโภคและการจัดการในการประกอบอาชีพ ประวัติ คุณค่า ของธรรมชาติกับ
การท่องเที่ยว หลักการ การเป็นผู้นำ การจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพื่อการกีฬา และการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงพาณิขย์ โดยใช้หลักการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
Analyze the scope of recreation and persons, trade and industry; with emphasize on economic impact, marketing strategy, consumers and management in the profession, history,
values of nature and tourism, leadership principles; creating recreation program for sport event and commercial tourism program, principles of public relations for sport tourism.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต