เมนูหลัก

SR.421BASKETBALL MANAGEMENT
กท.421การจัดการบาสเกตบอล
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ วิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่น และการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอำนวย
ความสะดวก การบริหารจัดการกีฬาบาสเกตบอล คณะกรรมการดำเนินการ หน้าที่พื้นฐาน การตลาด การประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบาสเกตบอลสมัครเล่นและบาสเกตบอลอาชีพ
Learning on history, evolution of basketball, playing skills, tournament management; learning how to play, competition, rules, etiquette on playing and competition, knowledge of playground equipment and facilities;
Basketball management Board of Directors, basic functions; being officials and referees; including knowledge about amateur and professional basketball.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต