เมนูหลัก

SR.424TREND SPORT MANAGEMENT FOR HEALTH
กท.424การจัดการกีฬายอดนิยมเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาที่กำลังเป็นที่นิยม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กีฬาประยุกต์เพื่อสุขภาพ เช่น Street Ball , กีฬาผาดโผน (Extreme) ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน
การเรียนรู้ วิธีการเล่น กติกา มารยาท ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอำนวยความสะดวกการบริหารจัด คณะกรรมการดำเนินการ หน้าที่พื้นฐาน การตลาด และการประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสิน
Studying in the history of popular sports both domestically and internationally, applied sports such as Street Ball, Extreme Sports; learning how to play, competition, rules, etiquette
on playing and competition, knowledge of playground equipment and facilities; management Board of Directors, basic functions; being officials and referees.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต