เมนูหลัก

HM.315RESTERAUNT MANAGEMENT
จร.315การจัดการภัตตาคาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-18:30N/AN/AC220W 
อาจารย์: อาจารย์วรวิทย์ โพธิ์ลาภ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
2-0-2
2-2-0
2-0-2
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของภัตตาคารทั้งในและนอกโรงแรม ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกต่างๆ หลักการแนวคิดของการจัดการภัตตาคาร เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ การวางแผนการดำเนินงาน
การคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อกำหนดราคาขาย รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมโต๊ะอาหาร และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการ การจัดทำตารางการทำงานของพนักงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต