เมนูหลัก

CE.449BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) TECHNOLOGY
วย.449เทคโนโลยีการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคาร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การใช้งาน Building Information Modeling (BIM) การกำหนดข้อมูลและคุณสมบัติให้กับองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร การแปลงข้อมูลเชิงสารสนเทศในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก การกำหนดความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุเข้าด้วยกันในคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้กับกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบและการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา การจัดทำแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต