เมนูหลัก

CE.326CONCRETE TECHNOLOGY
วย.326เทคโนโลยีคอนกรีต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.214
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.10:00-12:00R4106B2C20128M 
  อ.13:00-16:00R4106B2L      
อาจารย์: อาจารย์ดำรงค์ รังสรรค์
อาจารย์นรินทร์ เอื้อศิริวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-12-8
20-0-20
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  311 จ.12:30-14:30R4106B2C24231W 
  จ.14:30-17:30R4106B2L      
อาจารย์: Dr.QUDEER HUSSAIN
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาต่างชาติ 
Course Description
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีเมนต์ โครงสร้าง ส่วนประกอบและคุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติเชิงกลและการใช้งานของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต วิธีทดสอบวัสดุผลและกำลังของคอนกรีตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต