เมนูหลัก

PY.454PERSONALITY DEVELOPMENT AND ADJUSTMENT
จว.454การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2737M2C1082W 
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-8-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PSY454/HR3005 
Course Description
ความหมาย และความสำคัญของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพและความสำเร็จในชีวิต ประเภทของบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ปัญหาด้านบุคลิกภาพและแนวทางแก้ไข
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและการปรับตัว ประเภทของการปรับตัว กลวิธานในการป้องกันตัว การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต