เมนูหลัก

TH.4003THAI ACADEMIC WRITING
ทต.4003การเขียนงานทางวิชาการภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.08:30-12:30R27272C25718W 
อาจารย์: ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-7-18
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TH.3309 V.1 
Course Description
ความหมายของงานเขียนเชิงวิชาการ ลักษณะ รูปแบบการของเขียน การใช้ภาษาในในงานเขียนเชิงวิชาการ และองค์ประกอบโครงสร้างของการเขียนเชิงวิชาการ เช่น การกำหนดชื่อเรื่อง/หัวข้อ คำนำ บทคัดย่อ เนื้อเรื่อง บทสรุป บรรณานุกรม เป็นต้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต