เมนูหลัก

TH.3401THAI LANGUAGE FOR BUSINESS WORK
ทต.3401ภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะของภาษาไทยธุรกิจ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การตอบรับข้อความทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์มเอกสาร
การพบปะพูดคุยทำสัญญาธุรกิจ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการเขียนจดหมายธุรกิจในประเภทต่าง ๆ เป็นต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต