เมนูหลัก

PY.443 LEADERSHIP AND TEAMWORK
จว.443ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำ การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ กระบวนการสร้างทีมงาน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของทีมงาน พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
การประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน หลักจิตวิทยาและเทคนิคสำหรับการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ปัญหาด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต