เมนูหลัก

AR.122ARCHITECTURAL DRAWING AND PRESENTATION
สถ.122การวาดเส้นและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางสถาปัตยกรรมจากสภาพแวดล้อม เพื่อฝึกการสังเกตเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเส้นโครงสร้าง พื้นผิวปริมาตร สี แสงและเงา การจัดวางองค์ประกอบของภาพ
ตลอดจนวิธีการนำเสนอผลงานประกอบรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เช่น แผนผัง รูปด้าน รูปตัด และทัศนียภาพด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต