เมนูหลัก

AR.231APPLIED MECHANICS
สถ.231กลศาสตร์ประยุกต์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แรง การรวมแรงและการแตกแรง โมเมนต์และหลักการของโมเมนต์ แรงคู่ควบทั้งกรณี 2 มิติและ 3 มิติ สมดุลย์ฟรีบอดี้ไดอะแกรม สมดุลย์ของแรงใน 2 มิติและ 3 มิติ สมดุลย์โดยใช้รูปเหลี่ยมฟูนิดิวลาร์ แรงเสียดทาน การหาจุดศูนย์ถ่วงของเส้น พื้นที่และปริมาตรหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต