เมนูหลัก

AR.130WESTERN ARCHITECTURE
สถ.130ประวัติศาสตร์ตะวันตก
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของตะวันตก โดยเน้นศึกษาวิวัฒนาการทางรูปแบบและโครงสร้างสถาปัตยกรรม รวมถึงอิทธิพลของวัสดุก่อสร้างและวิธีการก่อสร้าง
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ สมัยก่อนคริสต์ศตวรรษ ได้แก่ อียิปต์ บาบิโลน แอสสิเรีย เปอร์เชีย กรีก โรมัน จนถึงสมัยหลังคริสต์ศตวรรษ
ยุคแรกเริ่ม (Early Christian) และสมัยไบเซนไทน์ โรมันเนสก์ สมัยโกธิค สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (เรอเนซองส์) ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต