เมนูหลัก

AR.232 STRENGTH OF MATERIALS
สถ.232ความแข็งแรงวัสดุ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาถึงพฤติกรรมของวัสดุเมื่อถูกกระทำโดยความเค้น ความเค้นตรง ความเค้นเฉือน ความเค้นดัด ความเค้นเนื่องจากแรงบิด ความเครียด การเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ความมั่นคงจากการออกแบบต้านแผ่นดินไหวและแรงทางนอน รวมทั้งการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุต่าง ๆ ประเภทคอนกรีต ไม้ เหล็ก และอิฐ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต