เมนูหลัก

AR.461SITE AND URBAN LANDSCAPE PLANNING
สถ.461การวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ชุมชนเมือง
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักเกณฑ์และกระบวนการออกแบบวางผังจัดกลุ่มอาคาร และการจัดภูมิทัศน์ เพื่อให้ได้ประโยชน์และสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม บริบท เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ความงามและสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการวางผังและจัดภูมิทัศน์อย่างดำรงรักษาสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการออกแบบชุมชนเมือง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวางผังบริเวณ และภูมิทัศน์ประเภทต่าง ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต