เมนูหลัก

AR.332CONSTRUCTION MANAGEMENT 1
สถ.322การบริหารการก่อสร้าง 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักในการประเมินราคาเบื้องต้น เรียนรู้ทักษะทางเทคนิคการจัดทำแบบ และเอกสารการก่อสร้าง การร่างรายการก่อสร้างและการจำลองแบบ การถอดแบบก่อสร้าง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินราคา
เช่น ราคาซื้อ และราคาขาย ฯลฯ การเปลี่ยน แปลงของมูลค่าตามระยะเวลา ความเสี่ยง การประกัน แรงงานเครื่องมือ และวัสดุ รวมถึงแนวความคิดของการควบคุมราคาค่าก่อสร้างและวิธีการจ่ายงวดเงิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต