เมนูหลัก

IP.221INNOVATIVE PRODUCT DESIGN 1
นภ.221นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา นภ.116 เทคนิคการเขียนแบบถอดประกอบ ศึกษาทฤษฎี เทคโนโลยีและแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้นของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
แนวความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย ความงาม ขนาดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุ และการสื่อความหมายด้านการเขียนแบบและการทำหุ่นจำลอ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต