เมนูหลัก

IP.222INNOVATIVE PRODUCT DESIGN 2
นภ.222นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา นภ.221 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ศึกษาหลักแนวคิดและแนวทางในการออกแบบและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่คำนึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อผู้อุปโภคและผู้บริโภค และฝึกฝนการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้อุปโภคและผู้บริโภค โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน อันได้แก่ ความปลอดภัย กระบวนการผลิต เทคนิคการเลือกใช้วัสดุ ความคงทน และการบำรุงรักษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต