เมนูหลัก

IP.223PROTOTYPE CREATIVITY TECHNIQUE
นภ.200เทคนิคการสร้างสรรค์ต้นแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในการทำหุ่นจำลองของผลิตภัณฑ์ ผ่านทางการใช้วัสดุประเภทต่างๆในการขึ้นรูป และเรียนรู้ในเรื่องการใช้ วิธีปรับแต่ง วิธีบำรุงรักษา ตลอดจนขีดจำกัด
ความสามารถของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกฎระเบียบของความปลอดภัย ความประหยัด การเลือกวัสดุ การตกแต่งผิว การทำสี การถ่ายรูปหุ่นจำลอง และการแยกรายการในการปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต