เมนูหลัก

IP.321INNOVATIVE PRODUCT DESIGN 3
นภ.321นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา นภ.222 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 ศึกษาและฝึกฝนการใช้ทฤษฎีการออกแบบ เทคโนโลยีต่างๆ มาสร้างกรอบความคิด มีการกำหนดกลุ่ม เป้าหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
มีความซับซ้อนด้านกลไกในรูปแบบต่างๆ ศึกษาขนาด สัดส่วน หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ คำนึงถึงปัจจัยทางตลาด พฤติกรรม ผู้อุปโภคและผู้บริโภค คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต