เมนูหลัก

IP.322INNOVATIVE PRODUCT DESIGN 4
นภ.322นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา นภ.321 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ศึกษาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม และการบริการ ที่คำนึงถึงผู้อุปโภคและผู้บริโภค การขนส่ง และผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณะ
คำนึงถึงปัจจัยหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และพฤติกรรมผู้ใช้งาน ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต