เมนูหลัก

IP.421INNOVATIVE PRODUCT DESIGN 5
นภ.421นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา นภ.322 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบขั้นสูง และวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวใหม่ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ
คือ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการศึกษาถึงแนวโน้มทิศทางการออกแบบในอนาคตและเทคโนโลยีใหม่ๆ และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อนำข้อมูลมาบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น สู่ภาคอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต