เมนูหลัก

IP.423ART THESIS PREPARATION
นภ.423การเตรียมศิลปนิพนธ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาวิธีการเขียนโครงร่างการนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำวิชา เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการทำศิลปนิพนธ์ นักศึกษาจะทำการพิจารณาโครงการที่ตนสนใจ
ศึกษารวบรวมข้อมูล ขอบเขตของโครงการ กำหนดขอบเขตของศิลปนิพนธ์ และวิธีการดำเนินการศึกษา โดยต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต