เมนูหลัก

IP.424THESIS FOR INNOVATIVE PRODUCT DESIGN
นภ.424ศิลปนิพนธ์สำหรับนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1-5 โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องสอบผ่านรายวิชา นอ.423 การเตรียมศิลปนิพนธ์
การดำเนินการศิลปนิพนธ์สำหรับนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการประเมินความก้าวหน้า และประเมินผลรวบยอด โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ดูแลและให้คำปรึกษา และมีคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ประเมินผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต