เมนูหลัก

MK.420RETAILING MANAGEMENT
ตล.420การจัดการการค้าปลีก
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของการค้าปลีก ประเภทและรูปแบบของการค้าปลีก สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในการค้าปลีก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการค้าปลีก กลยุทธ์การจัดการการค้าปลีก ด้านทำเลที่ตั้ง
(ต่อ)การตั้งราคาและผลกำไร การบริหารพื้นที่ การออกแบบและตกแต่งร้านค้า การจัดผังร้านและจัดเรียงสินค้า การสื่อสารการตลาดของร้านค้า การวางแผนการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการซัพพลายเชน
(ต่อ)เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมร้านค้า การเสริมเพิ่มรายได้ การบริการและการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และจรรยาบรรณการค้าปลีก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต