เมนูหลัก

MG.425BUSINESS ETHICS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
จก.425จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2934M2C401129W 
  อา.13:30-18:30R2934M2C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MM4010 เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 800 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
หลักการ ความสำคัญ และประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคมด้านการสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนพร้อมทั้งดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ทั้งของผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผู้บริโภคและการอบรมบุคลากรเป็นพลเมืองดี การรายงานผลความคืบหน้าขององค์กรจากการปฏิบัติงานตามแนวคิด ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต