เมนูหลัก

TR.450INTERNATIONAL TRADE
ขส.450การค้าระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ดุลการค้า ดุลการชำระเงินและการชำระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าหรือการป้องกันการผูกขาดในมิติของการค้า ระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
ความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการค้าระหว่างประเทศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต