เมนูหลัก

TR.453MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATIONS IN TRANSPORTATION
ขส.453การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมในการขนส่ง
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การบริหารระบบสารสนเทศของธุรกิจขนส่ง การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการขนส่งและกิจกรรมโลจิสติกส์ การจัดการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับการบริหารธุรกิจ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ระบบสำรองการเดินทางและระวางสินค้า เจ้าของระบบ บทบัญญัติสำหรับผู้ใช้ระบบและผู้เชื่อมต่อ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและลายมือชื่อทางอิเล็กโทรนิคส์ การประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดกรและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต