เมนูหลัก

RE.1204BUILDING SYSTEM IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
อส.1204ระบบประกอบอาคารในการจัดการก่อสร้าง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการ แนวทางการดำเนินการเพื่อการสร้างกระบวนการความเข้าใจในระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ของอาคารที่ครอบคลุมในทุก ๆ ประเภทของโครงการ โดยเฉพาะระบบพื้นฐาน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบสุขาภิบาล ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
ระบบวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ นอกจากนี้ ยังมีระบบพิเศษ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและความปลอดภัย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต