เมนูหลัก

RE.1302PROJECT HOUSING DEVELOPMENT FOR LAND PLANNING AND DEVELOPMENT
อส.1302การวางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีแนวความคิด การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดี สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง รูปแบบต่างๆ เชิงเปรียบเทียบ ศึกษาการแก้ปัญหาการวางแผนที่ดินและที่อยู่อาศัย รวมถึงนโยบายและการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย
รวมทั้งการวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ ให้มีความสัมพันธ์กับบริบทเมือง และระบบสาธารณูปโภค


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต