เมนูหลัก

RE.1306INTRODUCTION TO REAL ESTATE BROKER
อส.1306หลักพื้นฐานของธุรกิจนายหน้า
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 ส.13:00-16:00R25102C1037W 
อาจารย์: อาจารย์ชวลิตร พันธุ์ชมภู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-3-7
10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ และคุณลักษณะของวิชาชีพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การเข้าสู่วิชาชีพ รูปแบบและวิธีการ กระบวนการแห่งสัญญา และการเจรจาเบื้องต้น แนวความคิดธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระบบมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ทั้งระดับประเทศและความเป็นสากลในอนาคต โดยครอบคลุมการดำเนินงานของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือพื้นที่เช่า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต