เมนูหลัก

RE.1308INTRODUCTION TO CONSTRUCTION TECHNIQUE
อส.1308เทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รายละเอียดและเนื้อหาต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัสดุงานก่อสร้างทั้งหมด ครอบคลุมประเภทคุณสมบัติ กระบวนการติดตั้ง การดูแลรักษา ข้อดีและข้อเสีย การตรวจรับมอบ โดยครอบคลุมรายละเอียดของวัสดุแต่ละประเภท
ได้แก่ โครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง ระบบลิฟต์ และระบบอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต