เมนูหลัก

RE.1406INNOVATION IN REAL ESTATE BUSINESS
อส.1406นวัตกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เรียนรู้นวัตกรรม และสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ อ้างอิงทั้งในและต่างประเทศ ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนผ่านกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน หรือการดูงานนอกสถานที่ เพื่อร่นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน ทรัพยากรต่างๆ
และเพิ่มมูลค่าของโครงการ ที่ครอบคลุมในทุกด้านของโครงการ ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมร่วมด้วย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต