เมนูหลัก

NU.1101BIOCHEMISTRY
พย.1101ชีวเคมี
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสร้างและคุณสมบัติของชีวโมเลกุล หน้าที่สำคัญของชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมในภาวะปกติ
และการเจ็บป่วย กระบวนการสร้างและการสลายของสารอาหาร การควบคุมปฏิกิริยาต่าง ๆ ภายในเซลล์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีให้เกิดประโยชน์ทางการพยาบาล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต