เมนูหลัก

NU.2201FUNDAMENTAL OF NURSING
พย.2201การพยาบาลพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด หลักการพยาบาล และเทคนิคปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โดยใช้ศาสตร์และศิลปะการพยาบาลบนพื้นฐานความเอื้ออาทร ในการดูแลบุคคลแบบองค์รวม ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล ความสุขสบายและปลอดภัย การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การดูแลทางเดินหายใจ
การวัดสัญญาณชีพ การบริหารอาหารและยา การขับถ่ายปัสสาวะ การขับถ่ายอุจจาระ การดูแลบาดแผล การจัดท่า การเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูร่างกาย การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสวนล้าง การรับใหม่ การจำหน่ายกลับบ้าน
และเมื่อเสียชีวิต การบันทึกทางการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต