เมนูหลัก

NU.1102MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
พย.1102จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประเภท ชนิด รูปร่าง ลักษณะและคุณสมบัติ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ การติดต่อ การแพร่และกระจายเชื้อ หลักการตรวจและทำลายการเกิดโรค กลไกการต้านทานโรค
การควบคุมป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย และการยับยั้งการเจริญเติบโต การใช้ภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานโรค โรคที่เกิดจากจุลชีพ ปรสิตที่ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย การเกิดโรคและการป้องกันโรคที่มีสัตว์ขาปล้องซึ่งเป็นปรสิตภายนอกร่างกายเป็นพาหะ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต