เมนูหลัก

NU.1105NUTRITION AND HEALTH
พย.1105โภชนาการ และสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดด้านโภชนาการ การจำแนกประเภท ความสำคัญและแหล่งที่มาของโภชนาการต่อร่างกายมนุษย์ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ความรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพอนามัยทุกช่วงวัยของชีวิต อาหารที่สมดุล
พิษภัยจากอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภค ภาวะโภชนาการ การจัดอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ และวัฒนธรรมของผู้บริโภค


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต