เมนูหลัก

NU.2206CHILD AND ADOLESCENT NURSING
พย.2206การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด หลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่เจ็บป่วย ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สิทธิเด็ก การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง
เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ประสาทและกล้ามเนื้อ ต่อมไร้ท่อ โรคติดเชื้อและโรคติดต่อ โลหิตวิทยา นีโอพลาซึม อุบัติเหตุและสารพิษ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม
มีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต