เมนูหลัก

NU.2301MATERNAL AND NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY 1
พย.2301การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ นโยบายระบบสุขภาพ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับมารดาทารก การอนามัยเจริญพันธุ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การวางแผนครอบครัว การให้การปรึกษาก่อนสมรส
การเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยา จิตสังคม ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ การรับฝากครรภ์ การทำคลอดปกติ การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิดทันที
และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม มีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางสูติกรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต