เมนูหลัก

NU.2303MENTAL HEALTH PROMOTION AND PSYCHIATRIC NURSING
พย.2303การสร้างเสริมสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ลักษณะและขอบเขตของงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช บทบาทของพยาบาลจิตเวช เครื่องมือในการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช
รูปแบบการบำบัดรักษาทางจิตเวช การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางจิตสังคม และผู้ป่วยทางจิตในระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง รวมทั้งผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตจากสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานความเอื้ออาทร
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ในการดูแลภาวะสุขภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต