เมนูหลัก

NU.2401PRIMARY MEDICAL CARE
พย.2401การรักษาโรคเบื้องต้น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการ และวิธีการรักษาโรคเบื้องต้น ตามขอบเขตของกฎหมาย และจริยธรรมที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อวินิจฉัยแยกโรค หลักการรักษาด้วยยา การทำหัตถการทางศัลยกรรมเบื้องต้น การคัดกรอง และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต